Vrácení zůstatku kreditu

Pravidla pro vrácení zůstatku zaplaceného běžného kreditu nespotřebovaného k okamžiku ukončení smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Tesco Mobile uzavřené se spotřebitelem s přenesením telefonního čísla k jinému poskytovateli služeb

  1. Tato Pravidla pro vrácení zůstatku zaplaceného běžného kreditu nespotřebovaného k okamžiku ukončení účastnické smlouvy s přenesením telefonního čísla k jinému poskytovateli služeb („Pravidla“) vydala společnost Tesco Mobile ČR s.r.o. , IČO: 291 47 506, se sídlem Vršovická 1527/68b, Vršovice, 100 00 Praha 10, , zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 204139 (dále jen „Tesco Mobile“), poskytující veřejně dostupné předplacené mobilní služby elektronických komunikací a související služby Tesco Mobile, a to dle odst. 8.8, článku 8, Všeobecných podmínek pro poskytování těchto služeb („Všeobecné podmínky Tesco Mobile“).

  2. Pojmy uvedené velkým počátečním písmenem, které nejsou v těchto Pravidlech výslovně vymezeny, mají význam uvedený ve Všeobecných podmínkách Tesco Mobile.

  3. Spotřebitel, jehož smlouva o poskytování veřejně dostupných předplacených služeb elektronických komunikací Tesco Mobile byla ukončena s přenesením jím užívaného telefonního čísla k jinému poskytovateli služeb, uplatňuje své právo na vrácení zůstatku zaplaceného běžného kreditu („Kredit“) prostřednictvím prodejních míst Tesco Mobile nacházejících se v provozovnách společnosti Tesco Stores ČR a.s., IČO: 453 08 314, (dále jen jako „Prodejní místa“). Aktuální seznam těchto Prodejních míst je k dispozici na webových stránkách www.tescomobile.cz v sekci Prodejní místa. Vracen je pouze zůstatek (běžný) Kredit, který nebyl účastníkem ke dni ukončení smlouvy o poskytování veřejně dostupných předplacených služeb Tesco Mobile spotřebován, nikoliv zůstatek Bonusového kreditu (ani počátečního Bonusového kreditu, tj. kreditu, který je na SIM kartě Tesco Mobile k dispozici po jejím prvním přihlášení do Sítě).

  4. Vrácení zůstatku Kreditu je v souladu s § 34 odst. 9 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpoplatněno, a to částkou odpovídající skutečným nákladům vzniklým Tesco Mobile při vracení zůstatku Kreditu („Poplatek“). Konkrétní výše tohoto Poplatku je uvedena v aktuálně platném znění Ceníku Tesco Mobile, část D. Ostatní služby. Uplatněním žádosti o vrácení zůstatku Kreditu žadatel souhlasí se započtením tohoto Poplatku vůči zůstatku Kreditu.

  5. Žádost o vrácení zůstatku Kreditu je nutné uplatnit na některém z Prodejních míst do 30 kalendářních dnů po ukončení účastnické smlouvy uzavřené mezi žadatelem a Tesco Mobile, a to po prokázání identity žadatele (předložením platného dokladu totožnosti) a ověření, že žadatel využívá služby elektronických komunikací prostřednictvím telefonního čísla, jehož se žádost týká. Žádost o vrácení zůstatku běžného Kreditu (po započtení Poplatku) žadatel potvrdí vlastnoručním podpisem či jiným způsobem, nahrazujícím průkaznost podpisu.

  6. Zůstatek Kreditu po započtení Poplatku bude spotřebiteli vrácen bezhotovostním převodem, a to na bankovní účet vedený u držitele bankovní licence vydané Českou národní bankou, který poskytuje bankovní služby na území České republiky, uvedený v žádosti o vrácení zůstatku Kreditu, a to do 14 kalendářních dnů od podání žádosti.

  7. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1. 4. 2020